+98 21 88320734 - 09122471286

اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری

یکی از آثار قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری است ، بر همین اساس رسیدگی به دعاوی مطروحه در شعب دیوان دو مرحله ای است. هرچند ممکن است چارچوب شکلی طرح دادخواست تجدیدنظر یکسان باشد. ولی با توجه به موضوع هر دعوا نحوی صحیح طرح دادخواست تجدید نظرخواه و تنظیم متن اعتراض و لوایح دفاعیه کاملا متفاوت است ، فلذا با توجه به تخصصی بودن دعاوی مطروحه دردیوان عدالت اداری ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری.webp

 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری

بموجب ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است ، که با توجه به تشکیل معاونت های مختلف پرونده به شعبات تجدیدنظر مربوط به هر معاونت ارجاع می گردد.

نحوه اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری 

درحال حاضر تجدید نظرخواه جهت تجدید نظرخواهی می بایست مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض به رای دیوان عدالت اداری در فرم های مخصوص و پرداخت هزینه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری مربوط نماید ، در غیر اینصورت با فرض عدم رعایت شرایط شکلی تقدیم دادخواست اعتراض به رای دیوان عدالت اداری و عدم رفع نقص آن در مهلت قانونی ، منتج به صدور قرار رد دادخواست و نهایتا حق تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری از معترض سلب و ساقط خواهد شد و تجدیدنظرخواهی مجدد با توجه به انقضای مهلت اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری ، منتج به قطعیت رای بدوی و رد تجدیدنظرخواهی خواهد شد.

مرجع اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

درحال حاضر به پنج روش ثبت و ارسال دادخواست اعتراض به رای بدوی در دیوان عدالت اداری قابل انجام است.که توسط رئیس دیوان یا معاونت مربوط به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

۱.دفاترشعب صادرکننده رای 
۲.دبیرخانه مرکزی دیوان در تهران 
۳.دفاتراداری دیوان مستقردرمراکز استان ها 
۴. دفاترخدمات قضایی 
۵. سامانه ساجد
 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری.webp

 

لازم به ذکر است ، درحال حاضر علیرغم نص صریح مقرر در ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بند ۱ عملا اجرا نمی گردد و نیز اینکه اصحاب دعوا می توانند بصورت پستی نیز اقدام به ارسال دادخواست تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری دیوان در مراکز استان ها نمایند ، هرچند با توجه به مشکلات احتمالی پست و عدم ثبت آن در فرجه مقرر بیم انقضای مهلت اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری  و سلب حق اعتراض به رای دیوان عدالت اداری می رود ، لذا این نحوی ثبت دادخواست پیشنهاد نمی گردد.

چگونگی اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

بموجب ماده ۷۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شرایط شکلی دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مشابه شرایط دادخواست بدوی است ، مگر آنکه در قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
که براساس ماده ۶۷ قانون مورد اشاره ذکر شرایط شکلی زیر در متن دادخواست تجدیدنظر ضروری است.
شماره و اقامتگاه تجدیدنظر.الف
شماره و تاریخ رای تجدیدنظرخواسته.ب   
شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته.پ 
تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته.ت 
دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی.ث 

چگونگی اعتراض به رای دیوان عدالت اداری.webp

 

لازم به ذکر است ، با توجه به قطعی بودن رای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، ذکر دقیق و جامع بند ث اعلامی (دلایل و جهات تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری) در کنار با بهره مندی از خدمات وکیل دیوان عدالت اداری مهم ترین عامل نقض آرا در شعب تجدیدنظر است.
نکات کاربردی:
۱.فرم اعتراض به رای دیوان عدالت اداری  از دادخواست بدوی شعب دیوان مجزا می باشد.
۲.در صورتی که دادخواست و ضمائم بصورت حضوری ثبت و تقدیم به واحد ذی صلاح می گردد ، حتما می بایست به تعداد اصحاب دعوا به اضافه یک نسخه تهیه و  ارائه گردد.
۳.تصویر یا رونوشت مستندات تجدید نظرخواهی می بایست توسط واحد دبیرخانه یا دفاتر شعب مربوطه ی دیوان ، دفاتر دادگاه ها ، دفاتراسناد رسمی ، وکیل تجدیدنظرخواه یا واحدهای دولتی یا عمومی مربوط تصدیق  و برابر با اصل شود.

مهلت اعتراض به رای دیوان عدالت اداری 

مهلت تجدید نظرخواهی از آرای بدوی دیوان عدالت اداری ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود ، در غیر اینصورت و در فرضی که تجدید نظرخواهی خارج از مهلت قانونی اعلامی انجام شود ، به اعتراض واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد و دادگاه بدون ورود در موضوع اقدام به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر می نماید و این قرار براساس ماده ۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.

مرجع اعتراض به رای دیوان عدالت اداری.webp

 

نکته:

مسافرت موقت اشخاص به خارج از کشور موجب افزایش مهلت اعتراض به ۲ ماه مقرر اعلامی نخواهد بود ، بلکه اقامت دائم شخص درخارج از کشور ملاک عمل جهت افزایش مهلت تجدیدنظرخواهی است.

مدارک لازم جهت اعتراض به رای دیوان عدالت اداری 

۱.تنظیم دادخواست تجدیدنظر درفرم مخصوص
۲.ارائه تصویر مصدق رای دادگاه بدوی
۳.ارائه مدرک مثبت سمت از سوی وکیل یا نماینده شخص حقوقی 
۴.ضمیمه نمودن دلایل و مدارک مثبت حقانیت

زمان اعتراض به رای دیوان عدالت اداری 

با توجه به اینکه برای صدور رای در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام مقدماتی از جمله رفع نواقص احتمالی دادخواست ، انجام تبادل دادخواست (تبادل لوایح تجدیدنظردیوان عدالت اداری) و اخذ استعلامات مقتضی حسب مورد لازم و ضروری است. 

مضافا اینکه با توجه به حجم بالای پرونده های ورودی به هر شعبه ، غالبا جلسات دادرسی در شعب دیوان به مانند سایر مراجع دادگستری تعیین و تشکیل نمی گردد و رسیدگی ها به صورت غیرحضوری است و شعب دیوان بر اساس دادخواست و لوایح طرفین اقدام به صدور رای می نمایند و نیز اینکه وقت های نظارت تعیین شده نیز عملا تجدید می شوند و فلذا زمان دقیق و مشخصی برای صدور رای در شعب دیوان وجود ندارد و لذا اطاله دادرسی در شعبات دیوان بیش از سایر مراجع قضایی نمود پیدا می کند.

نحوه اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری .webp

 

آیا رای تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی است؟

اصل بر قطعیت آرای صادره در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است و نقض آن جز از طرق مصرحه در قانون امکان پذیر نمی باشد.

۱. اعلام اشتباه قاضی دردیوان عدالت اداری

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند ، می توانند مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام نمایند و رئیس دیوان موظف است پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی مجدد ارجاع نماید.

۲.اعاده دادرسی دردیوان عدالت اداری

در خصوص این نحوی اعتراض در مقاله ی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تفصیلا به آن پرداخت شده است.
اعاده دادرسی در شعبه صادرکننده رای قطعی.الف
اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری).ب
علی ایحال با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی مطروحه دردیوان عدالت اداری ، گروه وکلای آریل با بهره مندی از دانش ، تخصص و تعهد گروه وکلای خود از جمله  وکلای دارای سابقه فعالیت قضاوت دردیوان عدالت اداری ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه مشاوره های تخصصی ، تنظیم دادخواست و انجام وکالت به حضور اعلام می دارد

گروه وکلای آریل با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و با گردهم آوری وکلای متخصص و با تجربه در موضوعات مختلف حقوقی ، در تلاش است تا نسبت به ارائه جامع ترین خدمات حقوقی از قبیل مشاوره تخصصی ، تنظیم قرارداد ، وکالت دعاوی ، تنظیم لوایح ودادخواست به شما عزیزان گام موثری بردارد . ازجمله حوزه های تخصصی موضوع فعالیت گروه وکلای آریل ، اعتراض به رای دیوان عدالت اداری است که وکلای مجرب و متخصص در این حوزه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان را دارند . لذا جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با گروه وکلای آریل تماس حاصل نمائید .

دانش ، تخصص ، تعهد - گروه وکلای آریل

مقالات پربازدید

اعتراض به رای دیوان عدالت اداری Image Service

یکی از آثار قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری است ، بر همین اساس رسیدگی به دعاوی مطروحه در شعب دیوان دو مرحله ای است. هرچند ممکن است ...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل