+98 21 88320734 - 09122471286

اعتراض ثالث دردیوان عدالت اداری

اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری 

اعتراض ثالث به دیوان عدالت اداری یکی از روش های اعتراضی نسبت به آرای قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظردیوان عدالت اداری است و در فرضی متصور است که حکم یا قرار صادر شده موجب تضییع حقوق شخص ثالثی شود که جز اصحاب دعوا (خواهان و خوانده پرونده) نبوده و خود یا نماینده او نیز در دادرسی که منتهی به صدور رای قطعی شده دخالتی نداشته باشد.
لذا قانونگذار در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و بررسی صحت و سقم ادعای وی،رعایت تشریفات خاصی را در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی نموده است،که در ادامه تقدیم حضور می گردد.
که با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و سخت گیرهای شعبات در پذیرش دعوی اعتراض شخص ثالث بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نحوه اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری

تشریفات و نحوه دادرسی و رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث به رای دیوان عدالت اداری تابع شرایط مقرر در ماده 57 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است و بموجب ماده 211 قانون مورد اشاره،در موارد سکوت این قانون،موضوع تابع مقررات عام مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری.webp


علی ایحال بموجب ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری امکان طرح دعوی اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری بشرح زیر پیش بینی شده است:

"آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادرشده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده،مبادرت به صدور رای می نماید"  

که با عنایت به مقررات قانونی تشریفات و نحوه دادرسی و رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری بشرح زیر خواهد بود.

1.شخص ثالث جز اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) نباشد و خود یا نماینده او نیز در دادرسی که منتهی به صدور رای قطعی شده است دخالتی نداشته باشند.

2.شخص ثالث می بایست ذی نقع باشد و رای قطعی صادره موجب تضییع حقوق وی شده باشد.

3.با عنایت به اطلاق عبارت رای نسبت به حکم و قرار،امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به هر دو تصمیم قضایی  میسر است. 

4.اعتراض ثالث به رای دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به آرای قطعی صادره امکان پذیراست و در فرض عدم قطعیت رای،شخص ثالث می بایست براساس سایر راهکارها و طرق اعتراضی امکان پذیر از 

قبیل ورود ثالث و جلب ثالث به پرونده ورود نماید

5.با عنایت به اطلاق عبارت شعب که به شعب بدوی و تجدیدنظر اطلاق می گردد ،اعتراض ثالث نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر نیز امکانپذیر است. 

6.اعتراض شخص ثالث می بایست ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع ازحکم مطرح شود.  

7.اعتراض شخص ثالث با تقدیم دادخواست درشعبه صادرکننده رای قطعی رسیدگی می گردد.

8. وجود وحدت منشا یا ارتباط کامل میان دعوای اعتراض شخص ثالث با دعوای اصلی شرط لازم دیگر جهت ورود شعبه به رسیدگی است.

اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم دردیوان عدالت اداری.webp


نکته کاربردی:

منظور از قرارهای قابل اعتراض در این ماده، صرفا قرارهای نهایی است که با صدور آنها رسیدگی به پرونده درمرجع قضایی خاتمه یافته و یا متوقف می شود؛ مانند قرار ابطال دادخواست و قرارهای اعدادی که برای تکمیل روند تحقیقات و پرونده صادر می شود و پرونده را معد صدور رای مینماید، از شمول ماده قانونی موصوف خروج موضوعی دارند.

نحوی توقف اجرای حکم در اعتراض ثالث دردیوان عدالت اداری 

با توجه به اینکه دعوای اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری است،لذا ثبت آن فاقد اثر تعلیقی است و موجب تاخیر یا توقف در اجرای حکم قطعی نمی شود؛ولی شخص ثالث می تواند با طرح خواسته دستور موقت توقف عملیات اجرائی بهمراه خواسته اصلی درخواست تاخیراجرای حکم را بنماید و شعبه رسیدگی کننده در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد،با اخذ تامین مناسب،قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری 

دادخواست اعتراض ثالث به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع شده و در همان شعبه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

و درصورتی که رای قطعی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری قطعی شده باشد و شکایت مطروحه اعتراض ثالث در شعبه بدوی دیوان رد گردد ، رد اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری  قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود ، ولی در فرضی که رای معترض عنه در شعب تجدیدنظر قطعی شده باشد و اعتراض ثالث در این شعبه رسیدگی شود با فرض رد شدن شکایت شخص ثالث ،عملا فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی مجدد نسبت به رای شعبه تجدیدنظر از سوی شخص ثالث سلب می شود و چاره ای جز طرح دعاوی مقتضی از قبیل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود نخواهد داشت.  

مهلت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری.webp

 

مهلت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری 

دادخواست اعتراض شخص ثالث می بایست ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم ثبت گردد.

اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم دردیوان عدالت اداری 

دعوای اعتراض ثالث بموجب مواد 211 قانون دیوان عدالت اداری و 411 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا قبل از اجرای حکم در دیوان عدالت اداری قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است. 

اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری (مراجع شبه قضایی)

با عنایت به اینکه براساس ماده 75 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره از مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده 100 ،کمیسیون تبصره 2 ماده 99، کمیسیون های مالیاتی و... پیش بینی نشده است ،لذا طرح دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این آرا قابل استماع نبوده و منتج به رد شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد شد.

 

اعتراض ثالث توسط دولت و دستگاه های اجرائی دردیوان عدالت اداری

بموجب ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شرح صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری احصا شده است.که برابر ماده اخیرالذکر صرفا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی امکان طرح دعوا به طرفیت دولت و دستگاه های اجرائی در دیوان عدالت اداری را خواهند داشت و دولت و نهادهای وابسته دولتی حق طرح دعوا به عنوان خواهان در آن مرجع را ندارند.ولی با عنایت به اطلاق عنوان "ذی نفع" در ماده 75 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دولت و دستگاه های اجرائی همچون شهرداری نیز می توانند به عنوان معترض ثالث در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه دستگاه های دولتی وارد دادرسی شوند. 

لازم به ذکر است،در خصوص مقررات حاکم بر حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری،هیات عمومی دیوان عدالت اداری،دستور موقت،احراز وقوع تخلف،تصدیق ورود خسارت،ورود ثالث،جلب ثالث،تجدیدنظرخواهی ،اجرای حکم و اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، مراجعه به لینک های هر یک از مقالات مذکور قابل مطالعه و بهره برداری میباشد .

و با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری در جهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص نسبت به دستگاههای دولتی و اجرائی و یا بالعکس امری لازم و ضروری است.
 

گروه وکلای آریل با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و با گردهم آوری وکلای متخصص و با تجربه در موضوعات مختلف حقوقی ، در تلاش است تا نسبت به ارائه جامع ترین خدمات حقوقی از قبیل مشاوره تخصصی ، تنظیم قرارداد ، وکالت دعاوی ، تنظیم لوایح ودادخواست به شما عزیزان گام موثری بردارد . ازجمله حوزه های تخصصی موضوع فعالیت گروه وکلای آریل ، اعتراض ثالث دردیوان عدالت اداری است که وکلای مجرب و متخصص در این حوزه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان را دارند . لذا جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با گروه وکلای آریل تماس حاصل نمائید .

دانش ، تخصص ، تعهد - گروه وکلای آریل

مقالات پربازدید

اعتراض ثالث دردیوان عدالت اداری Image Service

اعتراض ثالث به دیوان عدالت اداری یکی از روش های اعتراضی نسبت به آرای قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظردیوان عدالت اداری است و در فرضی متصور است که حکم یا قرار صادر شده موجب تضییع حقوق شخص ثالثی شود که جز اصحاب دعوا (خواهان و خوانده پرونده) نبوده و ...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل