+98 21 88320734 - 09122471286

جلب ثالث دردیوان عدالت اداری

جلب ثالث دردیوان عدالت اداری 

جلب در لغت به معانی مختلفی همچون جبر، اجبار و دعوت است و در اصطلاح حقوقی،جلب شخص ثالث زمانی موضوعیت مییابد که دعوایی فیمابین اشخاصی در جریان دادرسی است و یکی از طرفین پرونده یا هر دو ، بنا به دلایلی همچون تقویت دعوا یا دفاع از خود یا اخذ حکم محکومیت مجزا برای شخص ثالث اقدام به فراخوانی و جلب نامبرده به پرونده می نمایند. 

که با تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 بحث جلب ثالث در مقررات دیوان عدالت اداری پیش بینی و در موارد سکوت در این قانون،به مانند دعاوی اعتراض ثالث،ورود ثالث و اعاده دادرسی تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی است.

و با عنایت به تخصصی بودن طرح و دفاع از دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری و سخت گیرهای شعبات دیوان عدالت اداری در پذیرش پذیرش این قبیل دعاوی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری لازم و اجتناب ناپذیرخواهد بود.

شرایط دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری .webp

 

شرایط دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری 

در ماده 54  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص تشریفات طرح دعوای جلب ثالث دیوان عدالت اداری مقرر شده است.

"هرگاه شاکی،جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه،حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین درصورتی که طرف شکایت،جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی،دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند." 

که با مداقه دراین ماده و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری در جهت طرح دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری تحقق و احراز شرایط زیر لازم و ضروری است.

1.ثبت دادخواست جلب ثالث دردیوان عدالت اداری از طرف هر یک از دو طرف دعوا امکان پذیر است.

2.شاکی می بایست همزمان با دادخواست اصلی یا حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ثبت دادخواست اصلی،ضمن دادخواست مجزای دیگری دادخواست جلب ثالث را ثبت نماید.

3.با توجه به اینکه طبق مقررات قانون دیوان عدالت اداری خوانده پرونده می بایست ظرف 30 روز اقدام به ارائه پاسخ دفاعیه نماید،بنابراین مهلت ثبت دادخواست جلب ثالث دردیوان عدالت اداری برای خوانده پرونده نیز 30 روز است.که دادخواست جلب ثالث می بایست بصورت مجزای از لایحه جوابیه ثبت و ارائه گردد.

4.علیرغم ظاهر ماده شاکی و یا طرف شکایت مجاز نیستند،هر شخص حقیقی یا حقوقی را به دادرسی جلب نمایند.لذا  علاوه بر توجه دعوا به مجلوب ثالث،موضوع دعوا می بایست به دعوای اصلی ارتباط داشته باشد. 

طرح دعوای جلب ثالث در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .webp

 

5.کسی که اقدام به جلب می کند (جالب ثالث) به مانند وارد ثالث کماکان در مقام شاکی (خواهان) دعوا  باقی می ماند و جلب شده به دعوا (مجلوب ثالث ) در مقام خوانده بوده و فلذا آثار دعوا برحسب سمت خواهان و خوانده طرف دعوا متفاوت برای هریک خواهد بود.

با این توضیح که ممکن است جالب ثالث محکومیت مستقل مجلوب ثالث را با طرح دادخواست جلب ثالث در کنار دعوای اصلی درخواست نماید،که در این فرض مجلوب ثالث در فرض محکومیت مکلف به اجرای حکم صادره علیه خود است.ولی در فرضی که جلب ثالث در جهت تقویت دعوای اصلی باشد و جالب ثالث درخواست محکومیت مستقلی نسبت به مجلوب ثالث را نخواهد حکمی دال بر محکومیت مجلوب ثالث صادر نمی شود.

مهلت جلب شخص ثالث به دعوا در دیوان عدالت اداری

شاکی (خواهان)پرونده می تواند ضمن دادخواست اصلی یا حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ثبت دادخواست اصلی،بصورت مجزا دادخواست دادخواست جلب ثالث را ثبت نماید.

و در خصوص خوانده پرونده با توجه به اینکه طبق مقررات قانون دیوان عدالت اداری خوانده پرونده می بایست ظرف 30 روز اقدام به ارائه پاسخ دفاعیه به شعبه نماید،بنابراین مهلت ثبت دادخواست جلب ثالث در دیوان عدالت اداری برای خوانده پرونده نیز 30 روز است.که دادخواست جلب ثالث در رویه عملی بصورت مجزای از لایحه جوابیه ثبت و ارائه می گردد.

مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای جلب ثالث دردیوان عدالت اداری .webp

 

مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای جلب ثالث دردیوان عدالت اداری 

همانگونه که از نام دعوای جلب ثالث پیداست،مجلوب ثالث(جلب شده به دادرسی) بالاجبار و توسط احدی از اصحاب دعوا (جالب ثالث) با اهدافی از قبیل تقویت دعوای اصلی جالب ثالث یا محکومیت مستقل مجلوب ثالث نسبت به جلب کننده به دادرسی،جلب به دادرسی می گردد و با عنایت به طاری بودن دعوای جلب ثالث به مانند دعوای ورود ثالث در همان شعبه رسیدگی کننده به پرونده با شرط وحدت منشا و یا ارتباط کامل با پرونده اصلی مطرح می گردد. 

طرح دعوای جلب ثالث در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

علیرغم اطلاق ماده 54 قانون دیوان عدالت اداری که امکان ثبت دادخواست جلب ثالث در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به ذهن متبادر می نماید،دررویه جاری دیوان عدالت اداری از ثبت دادخواست جلب ثالث در شعبه تجدیدنظر با این استدلال که اولا:قانون دیوان عدالت اداری برخلاف ماده 135 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در جهت قبول دعوی جلب ثالث اشاره ای ننموده است.ثانیا: موضوع ابتدائا می بایست در مرحله بدوی مورد رسیدگی  قرار گیرد تا تکلیفی برای شعبه تجدیدنظر جهت ورود مجدد به موضوع ایجاد شود،امتناع می نمایند.

مهلت جلب شخص ثالث به دعوا در دیوان عدالت اداری.webp

 

نحوی رسیدگی به دعوای جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

با ثبت دادخواست جلب ثالث دردیوان عدالت اداری،دادخواست اصلی به همراه دادخواست جلب ثالث به طرف دعوای اصلی و مجلوب ثالث ابلاغ و نامبردگان می بایست ظرف 30 روز نسبت به ارائه پاسخ دفاعیه اقدام نمایند و در رویه جاری دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده با تعیین وقت نظارت و پس حصول پاسخ طرف دعوا و بدون تشکیل جلسه دادرسی اقدام به صدور رای مقتضی می نماید و غالبا ضمن یک رای نسبت به هر دو پرونده رسیدگی می نماید.

و رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر خواهد بود.

لازم به ذکر است،با توجه به ماده 122قانون دیوان عدالت اداری،شعب دیوان عدالت اداری در مواردی همچون مقررات رد دادرس،نحوه ابلاغ آرا و تصمیمات و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام می باشند.

لازم به ذکر است،در خصوص مقررات حاکم بر حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری،هیات عمومی دیوان عدالت اداری،دستور موقت،احراز وقوع تخلف،تصدیق ورود خسارت،ورود ثالث،اعتراض ثالث،تجدیدنظرخواهی،اجرای حکم و اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، با مراجعه به لینک های هر یک از مقالات مذکور قابل مطالعه و بهره برداری میباشد .

گروه وکلای آریل با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و با گردهم آوری وکلای متخصص و با تجربه در موضوعات مختلف حقوقی ، در تلاش است تا نسبت به ارائه جامع ترین خدمات حقوقی از قبیل مشاوره تخصصی ، تنظیم قرارداد ، وکالت دعاوی ، تنظیم لوایح ودادخواست به شما عزیزان گام موثری بردارد . ازجمله حوزه های تخصصی موضوع فعالیت گروه وکلای آریل ، جلب ثالث دردیوان عدالت اداری است که وکلای مجرب و متخصص در این حوزه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان را دارند . لذا جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با گروه وکلای آریل تماس حاصل نمائید .

دانش ، تخصص ، تعهد - گروه وکلای آریل

مقالات پربازدید

جلب ثالث دردیوان عدالت اداری Image Service

جلب در لغت به معانی مختلفی همچون جبر، اجبار و دعوت است و در اصطلاح حقوقی،جلب شخص ثالث زمانی موضوعیت مییابد که دعوایی فیمابین اشخاصی در جریان دادرسی است و یکی از طرفین پرونده یا هر دو ، بنا به دلایلی همچون تقویت دعوا یا دفاع از خود یا اخذ حکم ...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل