+98 21 88320734 - 09122471286

مراحل شکایت بانک از وام گیرنده

در بسیاری مواقع افراد اقدام به اخذ تسهیلات از بانک می نمایند و از بازپرداخت آن امتناع می نمایند برای حل این مشکل ،بانک ها از متقاضیان تسهیلات،تضامینی را اخذ می نمایند تا در مواقع تخلف و تاخیر در تادیه با اجرا گذاشتن آنها مطالبات خود را وصول نماید.

شیوه های وصول مطالبات بانک ها

وصول مطالبات بانک ها از دو طریق اجرائیه و دادخواست صورت می گیرد.مطالبات بانک ها بر اساس قراردادهای بانکی و سند رهنی و تضامینی مانند چک و سفته می باشد که در خصوص هریک و نحوه اقدام علیه مشتری توضیح خواهیم داد.مراجعی که بانک ها می توانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.

وصول مطالبات از طریق قراردادهای بانکی

طبق ماده 10 قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قرارداد های بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری برخوردار می باشد. لذا با توجه به اینکه قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی محسوب می گردند از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است.مراحل اقدام بانک از طریق اجرای ثبت بدین صورت است که تقاضانامه صدور اجرائیه توسط اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می شود و بر همان اساس ،اجرای ثبت ظرف مهلت قانونی ،اجرائیه صادر می کند.پس از ابلاغ اجرائیه به متعهد و ضامن یا ضامنین این اشخاص باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نمایند و یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد و یا مالی معرفی کند که اجرای سند از آن طریق میسر گردد.در صورتی که متعهد یا ضامن اقدامی ننماید نسبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق اقدام می گردد.

طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها ،دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف می باشند علاوه بر اصل طلب ،خسارت تاخیر تادیه ،جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه ها را نیز از متعهد یا ضامن وصول نمایند.

وصول مطالبات بانک از طریق تضامین

همانگونه که گفتیم بانک ها موظف هستند در زمان اعطای تسهیلات ،تضمین کافی از مشتریان اخذ نمایند.یکی از این تضامین ،سفته یا چک خود مشتری یا ضمانت ضامن از طریق صدور چک یا ظهرنویسی سفته و دادن آن به بانک می باشد.

چنانچه تضمین اخذ شده سفته باشد بانک می بایست از طریق طرح دعوا در دادگاه اقدام نموده و مطالبات خود را وصول نماید .در صورتی از متعهد یا ضامن بابت تضمین چک دریافت شده باشد بانک می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه علیه صادر کننده یا ظهرنویسان و ضامن اقدام نماید.

وصول مطالبات بانک از طریق وثایق

در بسیاری از مواقع بانک از مشتریان وثیقه که اعم است از اموال منقول یا غیر منقول دریافت می نماید و این وثایق طی سند رهنی در رهن بانک قرار می گیرد. و چنانچه مشتری از بازپرداخت تسهیلات امتناع نماید و یا تعهدات قانونی و قراردادی خود را اجرا ننماید شعبه با حصول اطمینان از عدم نتیجه دهی بکارگیری تدابیر وصول مطالبات سررسید گذشته نسبت به ارسال اسناد وثیقه و اوراق ارزیابی و موارد رهن با ذکر دقیق میزان بدهی مربوط به اسناد رهنی به تفکیک اصل و خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر روز شمار به واحد حقوقی ذیربط اقدام می نماید.

نماینده حقوقی تقاضانامه مربوطه به انضمام اسناد رهنی را جهت صدور اجرائیه توسط نماینده بانک به دفتر خانه تنظیم کننده سند تحویل و رسید دریافت میگردد .دفترخانه دستور اجرا را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید.با تشکیل پرونده ابلاغ اجرائیه به راهن و مدیون ارسال می گردد.بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون توسط اجرای ثبت از تاریخ ابلاغ تا مدت 8 ماه مهلت قانونی جهت تسویه بدهی داده می شود. که پس از انقضای این مدت چنانچه مدیون اقدامی جهت پرداخت ننماید عملیات مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی انجام می گردد.

گروه وکلای آریل با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و با گردهم آوری وکلای متخصص و با تجربه در موضوعات مختلف حقوقی ، در تلاش است تا نسبت به ارائه جامع ترین خدمات حقوقی از قبیل مشاوره تخصصی ، تنظیم قرارداد ، وکالت دعاوی ، تنظیم لوایح ودادخواست به شما عزیزان گام موثری بردارد . ازجمله حوزه های تخصصی موضوع فعالیت گروه وکلای آریل ، مراحل شکایت بانک از وام گیرنده است که وکلای مجرب و متخصص در این حوزه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان را دارند . لذا جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با گروه وکلای آریل تماس حاصل نمائید .

دانش ، تخصص ، تعهد - گروه وکلای آریل

مقالات پربازدید

مراحل شکایت بانک از وام گیرنده Image Service

در بسیاری مواقع افراد اقدام به اخذ تسهیلات از بانک می نمایند و از بازپرداخت آن امتناع می نمایند برای حل این مشکل ،بانک ها از متقاضیان تسهیلات،تضامینی را اخذ می نمایند تا در مواقع تخلف و تاخیر در تادیه با اجرا گذاشتن آنها مطالبات خود را وصول نماید ...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل