+98 21 88320734 - 09122471286

ورود ثالث

ورود ثالث دردیوان عدالت اداری 

دعوای ورود ثالث همانگونه که از نام آن پیداست، یکی از اقسام دعاوی طاری دردیوان عدالت اداری است و لذا نوعی دفاع نسبت به پرونده در حال رسیدگی است که در این دعوا شخص ثالث قصد دارد وارد دعوایی شود که پیشتر توسط خواهان اقامه شده و در شعبه معینی در حال رسیدگی بوده و هنوز منتج به صدور رای قطعی از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نشده باشد و شخص ثالث خارج از اصحاب پرونده به صورت مستقل برای خود مدعی حقی باشد یا خود را در ذیحق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند.

و با عنایت به تخصصی بودن طرح و دفاع از دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری و سخت گیرهای شعبات دیوان عدالت اداری در پذیرش این قبیل دعاوی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری لازم و اجتناب ناپذیرخواهد بود. 

دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری.webp


شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری 

قانونگذار در ماده 55 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به ذکر شرایط لازم جهت طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری پرداخت است،در این ماده آمده است.

: "هرگاه شخص ثالثی درموضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود. درصورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور رای می نماید" 

که با مداقه در ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوط به این بحث نکات حقوقی ذیل استنباط می گردد:

1.اولین شرط لازم جهت طرح دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری،وجود پرونده ای است که سابقا بر آن در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در حال رسیدگی باشد؛در غیر این صورت، اقدام شخص ثالث برای احقاق حقوق خود باید در قالب طرح دعوای مستقل در سایر مراجع دادگستری یا طرح دعوی اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری صورت پذیرد.

2.شخص ثالث در صورتی می تواند تقاضای ورود به دعوایی را مطرح نماید که در خصوص آن دعوا برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا در ذی حق شدن یکی از طرفین دعوا، خود را ذی نفع بداند.
3.دیوان عدالت اداری می بایست دارای صلاحیت ذاتی جهت ورود در دعوای ورود ثالث باشد.

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری.webp


نکته کاربردی:

1.براساس ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری ،وارد ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسی حق ورود به پرونده را دارد؛ چه پرونده درمرحله دادرسی بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر باشد.

نحوی ثبت دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

شخص ثالث می بایست دادخواست ورود ثالث را به همراه ضمائم و مستندات از طریق ثبت حضوری دردبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران یا نمایندگی های دیوان عدالت اداری در دادگستری های مراکز استان یا از طریق ثبت در دفاتر خدمات قضایی یا از طریق سامانه ساجد به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید و پس از بررسی اولیه و موافقت با آن پرونده به شعبه مربوطه ارسال می گردد.

نحوی رسیدگی به دعوای ورود ثالث دردیوان عدالت اداری 

شروع به رسیدگی به دعوای وارد ثالث در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.که با عنایت به لف شدن پرونده ورود ثالث به پرونده اصلی، یک نسخه از دادخواست و ضمائم ورود ثالث به طرفین پرونده اصلی نیز ابلاغ خواهد شد و در صورت تعیین وقت دادرسی برای رسیدگی به دعوای اصلی و ورود ثالث به صورت همزمان تعیین جلسه می گردد. 

ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری.webp


مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری 

دعوای ورود شخص ثالث با شرط وجود صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع،در شعبه رسیدگی کننده به پرونده اصلی و با لف به آن پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
که در خصوص صلاحیت های ذاتی دیوان عدالت اداری در مقاله حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری تفصیلا به آن پرداخته ایم. 

مهلت ورود شخص ثالث دردیوان عدالت اداری 

براساس ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری ، وارد ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسی حق ورود به پرونده را دارد؛ چه پرونده ورود ثالث در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری و چه پرونده ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باشد. 

منظور از ختم دادرسی، مقطعی از دادرسی است که براساس ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاه تمام اقدامات و بررسی های لازم را در خصوص موضوع دعوا انجام داده و دادگاه پرونده را معد صدور رای می داند. 

لذا با توجه به ذکر عبارت ختم دادرسی در ماده فوق الذکر،در صورتی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مقطع ختم دادرسی را اعلام نموده باشد،واردثالث ناگزیر می بایست تا زمان تجدیدنظرخواهی جهت ورود به پرونده صبر کند و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، ناگزیر به طرح دعوای مستقل یا طرح دعوی اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانونی خواهد بود.

نحوی ثبت دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری.webp


اعتراض به رای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری 

دادخواست ورود ثالث دردیوان عدالت اداری در صورتی که پرونده اصلی در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مطرح باشد،با ارجاع به این شعبه رسیدگی می گردد و در صورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ولی در فرضی که ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صورت پذیرد،وارد ثالث عملا مرحله دادرسی بدوی را از دست داده است و رای صادره در فرض رد شدن شکایت قطعی خواهد بود و عملا وارد ثالث جز با طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دعاوی مستقل دیگری بر فرض امکان طرح جهت احقاق حقوق خود ندارد و بنابراین ورود ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری می بایست در زمان مقتضی صورت پذیرد.

امکان طرح دعوی ورود ثالث  توسط دستگاه های دولتی و اجرائی در دیوان عدالت اداری 

بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری تصریح شده است.که برابر ماده اخیر الذکر،صرفا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی امکان طرح دعوا به طرفیت دولت و دستگاه های اجرائی را در دیوان عدالت اداری دارا خواهند بود و دولت و نهادهای وابسته دولتی حق طرح دعوا به عنوان خواهان در آن مرجع را نخواهند داشت.

ولی با عنایت به اطلاق عنوان "شخص ثالث" در ماده 55 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین باتوجه به این که دعوای ورود ثالث در زمره دعاوی طاری و نوعی دفاع در برابر دعاوی مطروحه است و نوعی ایجاد صلاحیت اضافی برای دیوان عدالت اداری است،بنابراین دولت و دستگاه های اجرائی نیز می توانند به عنوان وارد ثالث در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه دستگاه های دولتی وارد دادرسی شوند. 

هر چند دیدگاه متفاوت اقلیت حقوقدانان،این نظر را نمی پذیرد؛ولی رویه قضایی مطروحه در دیوان عدالت اداری گرایش به نظر ابرازی اکثریت را دارد. 

نحوی رسیدگی به دعوای ورود ثالث دردیوان عدالت اداری.webp

 
امکان طرح دعوای ورود ثالث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری  

علیرغم دیدگاه های متفاوت قضایی که سابقا در شعب دیوان عدالت اداری در خصوص امکان و یا عدم امکان طرح دعوای ورود ثالث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح بود، شعب متعدد دیوان براساس آرای متعدد صادره و با عنایت به اینکه ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که به ذکر حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت است،رسیدگی به بخشی از شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری و موسسات غیردولتی را در صورت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول نموده است،که در مورد امکان طرح دعوای ورود ثالث اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده اند. 

لازم به ذکر است،در خصوص مقررات حاکم بر حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری،هیات عمومی دیوان عدالت اداری،دستور موقت،احراز وقوع تخلف،تصدیق ورود خسارت،جلب ثالث،اعتراض ثالث،تجدیدنظرخواهی ،اجرای حکم و اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، با مراجعه به هر یک از لینکهای اعلامی تقدیم حضور شده است .
و با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در جهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص نسبت به دستگاههای دولتی و اجرائی و یا بالعکس امری لازم و ضروری است.

گروه وکلای آریل با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و با گردهم آوری وکلای متخصص و با تجربه در موضوعات مختلف حقوقی ، در تلاش است تا نسبت به ارائه جامع ترین خدمات حقوقی از قبیل مشاوره تخصصی ، تنظیم قرارداد ، وکالت دعاوی ، تنظیم لوایح ودادخواست به شما عزیزان گام موثری بردارد . ازجمله حوزه های تخصصی موضوع فعالیت گروه وکلای آریل ، ورود ثالث است که وکلای مجرب و متخصص در این حوزه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان را دارند . لذا جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با گروه وکلای آریل تماس حاصل نمائید .

دانش ، تخصص ، تعهد - گروه وکلای آریل

مقالات پربازدید

ورود ثالث Image Service

دعوای ورود ثالث همانگونه که از نام آن پیداست، یکی از اقسام دعاوی طاری دردیوان عدالت اداری است و لذا نوعی دفاع نسبت به پرونده در حال رسیدگی است که در این دعوا شخص ثالث قصد دارد وارد دعوایی شود که پیشتر توسط خواهان اقامه شده و در شعبه معینی در حال رسیدگی بوده ...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل